Open Market Real Estate Agency

ARE YOU SELLING OR BUYING A PROPERTY IN FINLAND?

Open Market Kiinteistönvälitys is an independent and autonomous real estate agency established in 1996. We are one of the largest and oldest estate agencies in Finland. We are known primarily as a hard-working and reliable operator, and as proof we have completed more than 50,000 assignments. We have the expertise to sell all kinds of property.

Open Market Kiinteistönvälitys has a unique operating model for Finland, offering customers several estate agents through one single contract. By allowing competing agents access to the same properties, we can guarantee speedy and efficient real estate agency services. Besides sales, Open Market Kiinteistönvälitys takes on purchase assignments, i.e. searching for suitable properties on a customer’s behalf.

EXTENSIVE AND STRONG NATIONWIDE CHAIN

We continuously have nearly 1,000 active customers looking to sell their properties, and sales go through very quickly. Our competent personnel and our open concept lead to swift sales and satisfied customers. We always take care of your assignment personally, but we also allow competitors to sell your property. This means more salespeople, more visibility, shorter sale periods and quicker deals.

Further information: info@openmarket.fi

TÄNKER DU SÄLJA ELLER KÖPA BOSTAD I FINLAND?

Det oberoende och självständiga Open Market Fastighetsförmedling grundades år 1996. Vi är en av Finlands största och äldsta förmedlingsbyråer. Vi är främst kända som en flitig och pålitlig aktör, vilket över 50 000 slutförda uppdrag vittnar om. Hos oss finns yrkesskicklighet för försäljning av alla typer av egendom.

Open Market Fastighetsförmedling tillämpar en verksamhetsmodell som är unik i Finland. Bolaget erbjuder kunden flera fastighetsmäklare med ett enda avtal. Genom att öppna objekten också för konkurrerande mäklare garanterar vi att kunden får snabb och effektiv mäklarservice. Utöver säljuppdrag tar Open Market Fastighetsförmedling också emot köpuppdrag, dvs. vi söker passande fastigheter för kundens räkning.

NATIONELLT STOR OCH STARK KEDJA

Vi har kontinuerligt nästan 1 000 aktiva bostadssäljare, vars bostäder säljs i en handvändning. Vår kompetenta personal, liksom vårt öppna koncept, möjliggör snabba affärer och nöjda kunder. Vi sköter alltid ditt uppdrag personligen, men ger också konkurrenter möjlighet att sälja ditt objekt. Fler mäklare, mer synlighet, kortare säljtider och snabbare affärer.

Tilläggsinformation: info@openmarket.fi

¿DESEA VENDER O COMPRAR UN INMUEBLE EN FINLANDIA?

Open Market Kiinteistönvälitys es una agencia inmobiliaria independiente y autónoma creada en 1996. Somos una de las agencias inmobiliarias más grandes y antiguas de Finlandia. Somos conocidos principalmente por ser un operador comprometido y fiable: prueba de ello es que hemos completado más de 50.000 encargos. Contamos con los conocimientos especializados necesarios para la venta de todo tipo de inmuebles.

Open Market Kiinteistönvälitys posee un modelo operativo único para Finlandia, que ofrece a los clientes varios agentes inmobiliarios mediante un solo contrato. Permitiendo a los agentes competidores acceder a los mismos inmuebles, podemos garantizar unos servicios inmobiliarios rápidos y eficientes. Además de las ventas, Open Market Kiinteistönvälitys asume mandatos de compra, es decir, la tarea de buscar inmuebles adecuados en nombre del cliente.

UNA CADENA AMPLIA Y SÓLIDA EN TODO EL PAÍS

Tenemos constantemente cerca de 1.000 clientes activos en el proceso de venta de sus inmuebles y las ventas se realizan con gran rapidez. Nuestro competente personal y nuestro planteamiento abierto hacen posible agilizar las ventas y satisfacer a los clientes. Siempre nos ocupamos de su encargo personalmente, pero también permitimos que los competidores vendan su inmueble, lo cual significa disponer de más personal de ventas, mayor visibilidad, plazos de venta más breves y transacciones más rápidas.
Más información: info@openmarket.fi

ПРОДАЕТЕ ИЛИ ПОКУПАЕТЕ ЖИЛЬЕ В ФИНЛЯНДИИ?

Независимое и самостоятельное агентство Open Market Kiinteistönvälitys основано в 1996 году. Мы являемся одним из крупнейших и самых старых агентств недвижимости в Финляндии. Нас знают, прежде всего, как добросовестное и надежное агентство, о чем свидетельствуют более 50 000 полученных поручений. Мы обладаем опытом и профессиональными навыками, позволяющими продавать любые виды имущества.

Модель работы Open Market Kiinteistönvälitys уникальна для Финляндии. Компания, заключая с клиентом один договор, предлагает ему услуги нескольких риэлторов. Открывая объекты и для конкурирующих посредников, агентство гарантирует клиенту быструю и эффективную продажу недвижимости. Помимо поручений на продажу, Open Market Kiinteistönvälitys принимает также поручения на покупку, то есть агентство ищет для клиента подходящие ему объекты недвижимости.

ЭФФЕКТИВНАЯ, ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВСЮ СТРАНУ СЕТЬ

У нас постоянно имеется почти 1000 активных продавцов жилья, чьи объекты могут быть проданы практически в один миг. Быстрые сделки и довольные клиенты возможны благодаря нашему опытному, знающему свое дело персоналу и нашей открытой концепции. Мы работаем с вашими поручениями в индивидуальном порядке, но при этом даем возможность продать ваш объект и нашим конкурентам. Чем больше продавцов, тем заметнее объект, тем короче сроки продажи и тем быстрее заключаются сделки.

Дополнительная информация: info@openmarket.fi

MÜÜD VÕI OSTAD KORTERIT SOOMES?

Sõltumatu ja iseseisev Open Market Kiinteistönvälitys on asutatud 1996. aastal. Me oleme Soome üks suuremaid ja vanimaid kinnisvarabüroosid. Meid tuntakse eelkõige tegusa ja usaldusväärse partnerina – seda kinnitab enam kui 50 000 täidetud tellimust. Meilt leidub pädevust mistahes kinnisvara müümiseks.

Kinnisvarabüroo Open Market Kiinteistönvälitys tegevusmudel on Soomes unikaalne. Ettevõte pakub kliendile ühe lepinguga mitmeid kinnisvaravahendajaid. Objekti avamisega ka konkureerivatele vahendajatele tagatakse kliendile kiire ja tõhus teenus. Lisaks kinnisvara müügilepingutele pakub Open Market Kiinteistönvälitys ka ostulepinguid, st tegeleb kliendile sobiva kinnisvara otsimisega.

SUUR JA VÕIMAS KETT SOOMES

Meil on püsivalt ligi 1000 aktiivset korterimüüjat, kelle korterid saame müüdud imekiiresti. Kiire tehingu ja rahuloleva kliendi tagavad meie pädev personal ja avatud müügikontseptsioon. Me tegeleme sinu kinnisvaraga alati aktiivselt, aga võimaldame ka oma konkurentidel seda müüa. Rohkem müüjaid, suurem nähtavus, lühem müügiaeg ja kiirem tehing.

Lisateave: info@openmarket.fi

您是否正打算在芬兰出售或购买房产?

Open Market Kiinteistönvälitys 是一家独立自主的房地产机构,成立于 1996 年。我们是芬兰规模最大、历史最悠久的房地产机构之一,尤其以勤勉而可靠的经营而著称,并已完成超过 50,000 项售房和购房任务。我们拥有销售各种房产的专业知识。

Open Market Kiinteistönvälitys 采用适合芬兰的独特运营模式,只需签署一份合同即可向客户提供多家房地产代理商。通过允许相互竞争的代理商访问同一房产,我们可以保证快速而高效的房地产中介服务。除销售外,Open Market Kiinteistönvälitys 还承接购房任务,即代表客户搜索合适的房产。

遍布全国广泛而强大的连锁

我们始终有近千名活跃的客户希望出售其房产,且销售速度极快。我们精明能干的专业人员和我们的开放式理念实现了快速的销售和客户的满意。我们总是亲自着手处理您的任务,但我们也允许竞争对手出售您的房产。 这意味着更多的销售人员、更高的可见度、更短的销售周期和更快的交易。

更多信息info@openmarket.fi

VOUS SOUHAITEZ VENDRE OU ACHETER UNE PROPRIÉTÉ EN FINLANDE?

Open Market Kiinteistönvälitys est une agence immobilière indépendante et autonome. Elle a été créée en 1996 et est l’une des plus importantes et des plus anciennes de Finlande. Nous avons assis notre réputation sur notre assiduité et notre fiabilité, comme le confirment les plus de 50 000 missions accomplies. Notre expertise nous permet de vendre toutes sortes de biens immobiliers.

Open Market Kiinteistönvälitys dispose d’un modèle de fonctionnement unique en Finlande, proposant plusieurs agents immobiliers à ses clients par le biais d’un seul contrat. En permettant à des agents concurrents d’accéder aux mêmes propriétés, nous garantissons des services immobiliers rapides et efficaces. En plus des ventes, Open Market Kiinteistönvälitys accepte également des demandes d’achat, c’est-à-dire la recherche de propriétés adaptées à un client spécifique.

UN RÉSEAU NATIONAL, VASTE ET PUISSANT

Nous avons en général un millier de clients actifs cherchant à vendre leurs propriétés, et les ventes se font généralement en un temps record. Notre personnel compétent et notre concept ouvert permettent de vendre les propriétés très rapidement et ainsi de satisfaire nos clients. Chaque mission est gérée personnellement, mais nous permettons également aux concurrents de vendre votre propriété. Cela signifie plus de vendeurs, plus de visibilité, des périodes de vente réduites et des transactions plus rapides.

Informations complémentaires : info@openmarket.fi

PRETENDE VENDER OU COMPRAR UMA PROPRIEDADE NA FINLÂNDIA?

A Open Market Kiinteistönvälitys é uma agência imobiliária independente e autónoma que foi fundada em 1996. Somos uma das maiores e mais antigas agências imobiliárias na Finlândia. Somos conhecidos principalmente pelo nosso empenho e fiabilidade e, como prova disso, já celebrámos mais de 50 000 negócios. Temos experiência na venda de todos os tipos de propriedades.

A Open Market Kiinteistönvälitys tem um modelo operacional único para a Finlândia, oferecendo aos seus clientes vários agentes imobiliários através de um único contrato. Ao permitir que agentes concorrentes tenham acesso às mesmas propriedades, podemos garantir serviços imobiliários céleres e eficientes. Para além de negócios de venda, a Open Market Kiinteistönvälitys também é responsável por negócios de compra, ou seja, pela procura de propriedades adequadas em nome de um cliente.

CADEIA NACIONAL FORTE E ABRANGENTE

Temos constantemente perto de 1000 clientes ativos que pretendem vender as suas propriedades e as vendas são concretizadas muito rapidamente. A nossa equipa de funcionários qualificados e o nosso conceito aberto resultam em vendas céleres e clientes satisfeitos. Tratamos do seu negócio sempre de forma pessoal, mas também permitimos que os nossos concorrentes vendam a sua propriedade. Isto significa mais vendedores, mais visibilidade, períodos de venda mais curtos e negócios mais céleres.

Informações adicionais: info@openmarket.fi